Τι είναι το gE.CO;

Το gE.CO Living Lab στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα φέρει κοντά και θα υποστηρίζει οργανωμένες ομάδες ή άτυπες κοινότητες πολιτών που διαχειρίζονται fab-labs, hubs, incubators, χώρους συν-δημιουργίας, κοινωνικά κέντρα τα οποία λειτουργούν στα λεγόμενα «αστικά κενά». Αυτές οι καινοτόμες πρακτικές θεωρούνται παραγωγικά κοινά (generative commons), επειδή βασίζονται στο μοίρασμα και τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και καθιερώνουν μια νέα σύμπραξη ανάμεσα στους δημόσιους φορείς και τις τοπικές κοινότητες, στοχεύοντας σε νέα μοντέλα διαχείρισης του αστικού χώρου θεμελιωμένα πάνω στην αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη, την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Πώς θα το κατορθώσουμε αυτό;

Το gE.CO θα βοηθήσει τα παραγωγικά κοινά (generative commons) στην Ευρώπη με τρεις τρόπους: 1) Θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα χαρτογραφεί τις πρωτοβουλίες πολιτών καθώς και Δημόσιων Φορέων οι οποίες προωθούν νέες μορφές συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες. Με αυτόν τον τρόπο, τα παραγωγικά κοινά (generative commons) και η δημόσια διοίκηση μπορούν επιτέλους να συνδεθούν σε ένα νέο δίκτυο ικανό να προάγει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και νομικών λύσεων. 2) Θα μοιράζεται εμπειρίες από την αξιολόγηση κάποιων πιλοτικών περιπτώσεων με στόχο την κατανόηση των κοινωνικό-οικονομικών, πολιτισμικών και νομικών παραγόντων οι οποίοι καθιστούν τις αυτό-οργανωμένες πρωτοβουλίες βιώσιμες και τους δημόσιους φορείς βοηθητικούς προς αυτή την κατεύθυνση. 3) Θα δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, με στόχο την ανάπτυξη της κλίμακας (scale up) των παραγωγικών κοινών και των καινοτόμων τοπικών πολιτικών: καλές πρακτικές, προτάσεις καθώς και νομικές λύσεις θα αναπτυχθούν για την υποστήριξη της εμφάνισης νέων παραγωγικών κοινών (generative commons) μέσω κοινόχρηστων, δημόσιων και ανοιχτής πρόσβασης περιεχομένων.