Δραστηριότητες

Πακέτα εργασίας & Λήψεις

Παρακαλούμε πατήστε το klick για να κατεβάσετε τα παραδοτέα.
D2.1 gE.CO platform
D2.3 Set of Open Source Systems

Πακέτα Εργασίας

WP 2: η πλατφόρμα του gE.CO

Ο γενικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας δημόσιας και ανοιχτής-πρόσβασης πλατφόρμας που θα επιτρέπει: − Τη χαρτογράφηση παραγωγικών κοινών (generative commons) και δήμων που ασχολούνται με διαδικασίες κοινωνικής αναγέννησης των αστικών κενών. – Τη διερεύνηση παραγωγικών κοινών (generative commons) ή τοπικών κανονισμών και πολιτικών μέσω μεταδεδομένων φυσικής γλώσσας (natural language metadata) – Τη σύνδεση σε ένα δίκτυο υπαρχουσών και μελλοντικών εμπειριών σε σχέση με τα παραγωγικά κοινά. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, θα δημιουργηθεί μια λίστα τουλάχιστον 200 μελετών περίπτωσης (case studies) και θα διεξαχθούν τουλάχιστον 50 σε βάθος συνεντεύξεις (in-depth interviews).

WP 3: gE.CO Αξιολόγηση

Στόχοι: Ο γενικός στόχος είναι η συμπλήρωση της πλατφόρμας του gE.CO. – Η αναγνώριση των παραγόντων που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των παραγωγικών κοινών (generative-commons) και καθιστούν τις τοπικές πολιτικές ικανές στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών των πολιτών. – Αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών με τον πίνακα του gE.CO (gE.CO Matrix).

WP 4: gE.CO πακέτο DIY

Βελτίωση των βιώσιμων παραγωγικών κοινών (generative commons) και των βοηθητικών τοπικών πολιτικών ή κανονισμών μέσω της δημιουργίας προσαρμόσιμων και ευέλικτων εργαλείων και προτάσεων επικεντρωμένα στα εξής: 1) Συμμετοχή των πολιτών και το χτίσιμο κοινοτήτων, 2) Αναγέννηση των αστικών κενών, 3) Διοίκηση και διαχείριση των παραγωγικών κοινών (generative commons) 4) Νομική εργαλειοθήκη.

WP 5: gE.CO DIY Συμπερίληψη

Αυτό το πακέτο εργασίας στοχεύει στην ενεργοποίηση και διασφάλιση της κοινωνικής συμπερίληψης, της ποικιλομορφίας και της ισότητας των ευκαιριών συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες της πλατφόρμας του gE.CO(WP2), της εργαλειοθήκης και των αντίστοιχων προτάσεων και των ψηφιακών (ICT) εργαλείων (WP4) μέσω: – Της παροχής λύσεων σχεδιασμού, τη διαμόρφωση και υλοποίηση του περιβάλλοντος της πλατφόρμας του gE.COκαι των ψηφιακών εργαλείων έτσι ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα και η ευρύτερη συμμετοχή σε αυτή. – Της παροχής καθοδήγησης για τον εντοπισμό και τη διαμόρφωση εργαλείων και διαδικασιών κοινωνικής ένταξης που προωθούν ρητά και αυξάνουν τη συμμετοχή και την προβολή των γυναικών και άλλων υπό-εκπροσωπούμενων ομάδων

WP 6: gE.CO Διάχυση, επικοινωνία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων σε όλα τα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη και τους τελικούς χρήστες (end-users). – Προγραμματισμός και διασφάλιση της επαρκούς χρήσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου μέσω του Μουσείου για τη Διάδοση των Παραγωγικών Κοινών (Widespread Museum of Generative Commons).